a_e - 3 - Quiz a_e - 3 - Quiz i_e/a_e vs short a/i - Whack-a i_e/a_e vs short a/i - Whack-a Magic E - Conveyor belt Magic E - Conveyor belt Starfall: Learn to Read with P
Silent E - BrainPOP Jr. Silent E - BrainPOP Jr. long /o/ with silent /e/, Phon long /o/ with silent /e/, Phon